زمان وسیله اصلی نیست

رهبران مشاغل قدرت مراقبت از کودکان را در اولویت خود قرار می دهند.